ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s  nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákona“) týmto udeľujem subjektu Hravá psychológia o.z., so sídlom Galvaniho 2A/, 821 04 Bratislava, IČO: 52591310, ďalej len „prevádzkovateľ“), súhlas, aby  spracovával tieto osobné údaje: meno a priezvisko rodiča, meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, bydlisko rodiča, e-mail rodiča, telefónne číslo rodiča; podobizeň dieťaťa (fotografia, videozáznam – t.j. obrazový alebo obrazovo-zvukový záznam dieťaťa), a to na nasledovné účely:

 • vedenie databázy klientov,
 • zasielanie newsletterov informujúcich o novinkách v oblasti ponúkaných aktivít a pripravovaných akciách na poskytnutú e-mailovú adresu;
 • zasielanie informácií o zmenách lekcií a organizácii kurzu;
 • prihlásenie a účasť na vzdelávacích podujatiach organizovaných spoločnosťou Hravá psychológia;
 • zverejňovanie fotografií na webovej stránke www.hravapsychologia.sk, alebo sociálnych sieťach Facebook, Instagram s cieľom  prezentovať kvalitu práce;

Tento súhlas je udelený na dobu jedného roka po skončení účasti dieťaťa v zakúpenom záujmovom krúžku Hravá psychológia, a to za účelom vysporiadania práv a povinností vzniknutých z tohto právneho vzťahu, s tým, že rodič dieťaťa môže  kedykoľvek písomne na adrese prevádzkovateľa požiadať o ukončenie spracovania uvedených údajov, okrem údajov, ktoré prevádzkovateľ musí spracovávať zo zákonných dôvodov po nevyhnutne potrebný čas, prípadne za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa alebo príjemcu osobných údajov.

Kto je správca?

Sme občianske združenie Hravá psychológie, o.z., Galvaniho 3972/2A, 821 04 Bratislava, IČO: 52591310, ktoré prevádzkuje webovú stránku www.hravapsychologia.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, po akú dobu a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Súhlas môžem vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti:

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli spracúvané prevádzkovateľom pred odvolaním súhlasu, na základe predtým udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sú po Vašom odvolaní súhlasu spracúvané na základe iných podmienok/právnych základov spracúvania Vašich osobných údajov ako bol Váš súhlas so spracovaním osobných údajov.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané výlučne prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ prehlasuje, že Vaše osobné údaje (t.j. osobné údaje rodičov a detí) nebudú zneužité ani poskytnuté žiadnym iným spoločnostiam okrem sprostredkovateľov, s ktorými má prevádzkovateľ uzavreté príslušné zmluvy, a ktorí poskytujú dostatočné záruky na zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ prehlasuje, že Vaše osobné údaje bude uchovávať a spracovávať v súlade s Nariadením a Zákonom. Prevádzkovateľ prehlasuje, že Vaše osobné údaje sú dôverné a spracúvané primárne pre účel naplnenia povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z tejto prihlášky. Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje môžu byť prípadne spracovávané aj ďalšími osobami, a to:

 • lektori,
 • poskytovatelia a subjekty spolupracujúce so správcom.

Súčasne beriete na vedomie, že podľa Nariadenia a zákona máte právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú,
 • na opravu osobných údajov
 • na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie),
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov máte právo obrátiť sa na  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Všetky žiadosti, sťažnosti a podnety môžete zasielať na email: info@hravapsychologia.sk, alebo volať na mobil: 0944 120 690.

Osobné údaje prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať do tretích krajín.

V prípade poskytnutia len čiastočného súhlasu so spracovávaním osobných údajov, t.j. pokiaľ nebude poskytnutý súhlas so všetkými účelmi spracovania osobných údajov, môže byť objednaná služba plnená len v rozsahu, ktorý umožňujú poskytnuté údaje.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenáme vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky si ale môžete prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že my i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá i po skončení záväzkov s vami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vstúpili do platnosti 1.októbra 2019.