ZÁUJMOVÝ KRÚŽOK PRE DETI

HRAVÁ PSYCHOLÓGIA

Venujeme oprávnene veľa pozornosti fyzickému zdraviu našich detí. Kladieme dôraz na to, aby správne jedli, dostatočne športovali, chodili v zime teplo oblečení, neponocovali,… Staráme sa ale dostatočne aj o ich duševné zdravie?

 

Ruku na srdce. Vedeli by ste odpovedať na otázky ako vaše deti vidia samé seba?

Ako sa vedia vyrovnávať s problémami, či s vecami, ktoré ťažia ich hlavičky alebo srdiečka?

Viete, čo  im pomáha zvládať strach, úzkosť, či stres?

VYSKÚŠAJTE PRVÚ HODINU ZDARMA

o hravej psychológii

Hravá psychológia je unikátny záujmový krúžok pre deti prvého stupňa základných škôl, ktorý je zameraný na prevenciu a podporu ich emocionálneho, či duševného zdravia, prostredníctvom hravých, no vedecky doložených a medzinárodne uznávaných metód.

Prvoradým cieľom je poskytnúť deťom priestor, príležitosti a vhodné nástroje, aby lepšie poznali seba samých. Aby poznávali svoje prednosti, pozitívne vlastnosti, či silné stránky. Svoju vlastnú hodnotu a potenciál. Aby posilnili svoju schopnosť identifikovať, pomenovať a vyjadrovať vlastné emócie, učili sa byť empatickými, dokázali sa vcítiť do situácie iného, zdokonaľovali si schopnosť riešiť konflikty, vlastnosť počúvať i byť vypočutý. Viezť ich k rozvoju životných zručností, prostredníctvom ktorých každý človek dobre “vychádza“ predovšetkým sám so sebou ale aj s ostatnými.

Hodnotná náplň voľného času patrí k podstatným charakteristikám života.

prínosy lekcií:

 • Deti obohatia svoje osobnostné, emocionálne, či sociálne zručnosti.
 • Naučia sa lepšej spolupráci a komunikácii s druhými.
 • Získajú priestor pre uvedomenie si vlastných emócií a rozoznanie i pochopenie emócií u druhých ľudí.
 • Rozvinú svoju empatiu, schopnosť vcítiť sa do prežívania druhých.
 • Zlepšia svoju schopnosť vyjadrovať vlastné pocity, názory a potreby v interakcii s inými.
 • Lepšie poznajú svoje prednosti, pozitívne vlastnosti a silné stránky.
 • Osvoja si techniky na upokojenie a lepšie zvládanie hnevu, strachu, úzkosti.
 • Naučia sa ako ovládať a regulovať vlastné negatívne emócie.
 • Oboznámia sa so stratégiami, ktoré im pomôžu k efektívnejšiemu riešeniu konfliktov, problémov.

VEDELI STE?

 • 1 zo 6 detí vo veku 2-8 rokov má ťažkosti v oblasti prežívania a správania.
 • 70% detí, ktoré majú ťažkosti v oblasti duševného zdravia nedostáva adekvátnu podporu a pomoc
 • Dôsledky neriešenia duševných ťažkostí u detí a adolescentov negatívne ovplyvňujú ich budúci život?
 • Deti, ktoré vedia kontrolovať svoje emócie sú v škole úspešnejšie?
 • Empatické deti dokážu podávať lepšie výkony v zmysle kvality učenia sa a mnoho iného?

Podpora a prevencia duševného zdravia sú kľúčom k tomu, aby sme deťom a dospievajúcim pomohli kvalitne prežiť svoj život.

 

(World Health Organization, 2019)

prihláste sa na kurz

Prvú hodinu máte ZDARMA!

Poďte si vyskúšať prvú hodinu úplne zadarmo. Je nám jasné, že nie je úplne jednoduché predstaviť si priebeh našich hodín. Tak ich poďte zažiť! A až potom sa rozhodnete, či je Hravá psychológia na tento školský rok to pravé. V prípade, že sa s drobcom zhodnete na ÁNO, kliknite prosím na odkaz nižšie.

 

Využime čas na to, aby sa z našich detí stávali lepší ľudia.

ZÁUJMOVÝ KRÚŽOK HRAVÁ PSYCHOLÓGIA

Popis a organizácia lekcií

Každá hodina je veľmi interaktívna a hravá. Pozostáva z troch hlavých častí:

 • Vždy na začiatku sa rozmanitými formami oboznamujeme s hlavnou témou lekcie.
 • Jadro hodiny tvoria špeciálne navrhnuté aktivity rôzneho zamerania prispôsobené veku detí, ktoré s „lightmotívom” hodiny vždy úzko súvisia. 
 • Na záver spoločne zhodnotíme, čo nám hodina priniesla, ako sme sa cítili, prípadne čo by sme uvítali na budúce. Každé jedno dieťatko je u nás významným spoluautorom i aktérom vzájomného diania na lekciách.

Témy našich hodín a postupy práce vychádzajú z medzinárodne uznávaných akreditovaných preventívnych programov, na ktoré sme riadne zaškolení. V mnohých krajinách sveta ako Veľká Británia, Dánsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Nemecko, Kanada, USA, Austrália (a iné) sú bežnou súčasťou vyučovacieho procesu. Sú to:

 

 • Druhý krok (Second Step)- ocenený preventívny program, vytvorený neziskovou organizáciou Committee for Children v Seattli, ktorý je zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí. Dokázateľne rozvíja empatiu, súdržnosť, komunikačné zručnosti či vhodné sociálne správanie.
 • Zippyho kamaráti (Zippy ̓s Friends)- vytvorený britskou organizáciou Partnership for Children ako výsledok výskumu problematiky zvládania záťaže a stresu u detí a mládeže.
 • Kamaráti Jabĺčka- pokračovanie programu Zippyho kamaráti pre staršie deti.
ZÁŽITKOVÉ UČENIE

Povedz mi to a ja zabudnem. Ukáž mi to a ja si to možno zapamätám. Nechaj ma si tým prejsť, urobiť to a stane sa to mojou súčasťou.

KDE KRÚŽOK PREBIEHA?

Krúžok prebieha v priestoroch terapeutickej herne na adrese:

Rebarborová 1/B, 821 07 Bratislava (areál Harley-Davidson)

ORGANIZÁCIA LEKCIÍ

Pracujeme v malých skupinkách (4- 8 detí). Jedna lekcia trvá 45 minút.

Počas celého času zodpovedá za bezpečnosť detí lektorka. Kladieme veľký dôraz na zaškolenie lektorov pre bezpečnosť pri práci s deťmi.

Lektori tiež riadne kontrolujú dochádzku na hodiny. O prípadnej neúčasti vašich detí sa môžete kedykoľvek informovať alebo si ich vyžiadať e-mailom.

POČET LEKCIÍ

V rámci celého školského roka odučíme 24 lekcií, t. j. 12 lekcií polročne. 

Prvý polrok štandardne končí v januári, druhý polrok v mesiaci máj.

Dôležité: náš polrok = 12 lekcií, sa nemusí stotožňovať s polrokom školy. Končí odučením 12 – tej lekcie.

ČO NEROBÍME?

Aktivity v našom programe sú navrhnuté za účelom podpory a prevencie duševného
zdravia detí. Neslúžia ako náhrada psychologickej liečby, či terapie. Nie sú tiež určené na liečbu psychických, či duševných porúch. Sú vytvorené na podporné, psychologicko-edukačné
účely. Pre liečbu symptómov duševných ochorení je potrebné vyhľadať špecializovanú odbornú pomoc.

CENNÍK

Cena záujmového krúžku Hravá psychológia je 45 min./ 12€. Platí sa štvrťročne a teda za 6 lekcií/ 72€.

V cene je započítané nájomné priestorov, materiálne pomôcky a odmena pre lektorku.

PRIHLÁSENIE DO KRÚŽKU

Vaše dieťa je do záujmového krúžku Hravá psychológia riadne prihlásené: 1. vyplnením a podpisom prihlášky, ktorú vám zašleme e-mailom po prvej hodine zdarma a 2. zaplatením poplatku.

V prípade, že prihlásite dieťa do krúžku v 1. polroku, je prihlásené na celý školský rok – nie je potrebné ho opätovne prihlasovať v 2. polroku. Pokiaľ sa rozhodnete, že dieťa v 2.polroku krúžok navštevovať nebude, prosíme, aby ste nás čo najskôr o tom informovali na email info@hravapsychologia.sk

ABSENCIA NA KRÚŽKU

V prípade absencie dieťaťa na krúžku (menej ako 4x za sebou) spoločnosť Hravá psychológia, o.z. neposkytuje žiadnu finančnú či inú kompenzáciu. V prípade, že je vaše dieťa na krúžku neprítomné z dôvodu choroby viac ako 4 krát za sebou, bude vám na základe vašej žiadosti odpočítaná alikvotná časť financií za neabsolvované hodiny z nasledujúceho platobného obdobia (druhého polroka). V prípade ukončenia krúžku vám peniaze späť na účet vrátime.

ODPADNUTÁ LEKCIA A JEJ NÁHRADA

V prípade absencie lektora urobíme všetko pre to, aby krúžok neodpadol a bol zaistený zastupujúci lektor. Pokiaľ krúžok odpadne, nahradíme ho predĺžením krúžkového polroka (bude na to slúžiť doplnková- náhradná hodina), alebo predĺžením troch lekcií o 15 minút tak, aby boli odučené všetky lekcie za celý školský rok. O náhradnom termíne krúžku alebo predĺžení lekcií budete informovaní prostredníctvom zaslaného e-mailu alebo sms správy (od spoločnosti Hravá psychológia, o.z. alebo od lektora).

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu času a miesta konania lekcie, ako i lektorky Hravá psychológia. Zmena termínu lekcie, prípadne lektorky, alebo predĺženie, či náhrada lekcie ako kompenzácia odpadnutej hodiny nie sú dôvodom na vrátenie poplatku za lekcie!

Rodič dieťaťa má nárok na vrátenie poplatku za krúžok alebo jeho pomernej časti v prípade, ak zavinením zo strany poskytovateľa (spoločnosti Hravá psychológia, o.z.) nemohol absolvovať zaplatené lekcie alebo ich pomernú časť (zrušenie krúžku z organizačných či iných dôvodov).

BEZPEČNOSŤ DETÍ

Za bezpečnosť dieťaťa od jeho vyzdvihnutia pred samotným začiatkom krúžku v školskom klube, družine alebo vstupnej hale v budove školy, počas trvania krúžku Hravá psychológia až po vrátenie dieťaťa späť na miesto vyzdvihnutia preberá zodpovednosť lektorka. Prosíme vás preto o poučenie svojho dieťaťa ako sa správať disciplinovane, a to v rámci zachovania bezpečnosti a ochrany jeho zdravia (nebehanie po schodoch, nevyliezanie na ochranné zábradlia na schodisku, nevykláňanie sa z okien, zákaz opustiť triedu bez povolenia lektorky, rešpektovanie pokynov a pod.,). V prípade úrazu lektorka poskytne prvú pomoc a bezodkladne informuje rodičov.

Rodič berie na vedomie, že dieťa nie je organizátorom Hravá psychológia, o.z. poistené (úraz, krádež, a pod.). Súčasne rodič berie na vedomie a súhlasí s tým, že lektorka nezodpovedá za zranenia dieťaťa alebo za akékoľvek iné škody spôsobené svojvoľným správaním dieťaťa mimo pokynov lektorky.